Harley Davidson RS – „High Performance“, Ausgabe 8/98